Privacyverklaring ELZET dienstverlening *

*) ELZET dienstverlening is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81561237. De eigenaar van ELZET dienstverlening is A.H. (Lenneke) Zwanenburg. Handelsnamen van ELZET dienstverlening zijn: ELZET dienstverlening, www.uwmantelzorgmakelaar.nl en uwmantelzorgmakelaar.nl.

ELZET dienstverlening wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van ELZET dienstverlening is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, financiën en recht.

ELZET dienstverlening verwerkt algemene – en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met ELZET dienstverlening .

Algemene persoonsgegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van ELZET dienstverlening te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

ELZET dienstverlening mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat ELZET dienstverlening u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene – als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal ELZET dienstverlening de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. ELZET dienstverlening controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat ELZET dienstverlening geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. ELZET dienstverlening informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

ELZET dienstverlening houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkregen algemene persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden. U kunt daarbij denken aan: het versturen van nieuwsbrieven of delen van blogs, het informeren over nieuwe diensten van ELZET dienstverlening en het delen van overig nieuws.

Verkrijging van persoonsgegevens

 • ELZET dienstverlening verkrijgt de persoonsgegevens op volgende wijze:
 • U geeft de persoonsgegevens zelf aan ELZET dienstverlening;
 • ELZET dienstverlening krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
 • U hebt contactgegevens ingevuld op de website;
 • ELZET dienstverlening heeft openbare bronnen geraadpleegd.

 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

 • dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
 • ELZET dienstverlening aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.
 • ELZET dienstverlening kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij persoonsgegevens heeft doorgegeven en welke persoonsgegevens zij heeft doorgegeven.

 

Bewaartermijnen

ELZET dienstverlening heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

Deze bewaartermijnen zijn:

 • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken
 • Bijzondere persoonsgegevens 1 jaar
 • Algemene persoonsgegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert ELZET dienstverlening uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht ELZET dienstverlening zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

ELZET dienstverlening beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ELZET dienstverlening. De contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een relatie met ELZET dienstverlening heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien en/of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door ELZET dienstverlening verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ELZET dienstverlening schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van ELZET dienstverlening. Een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens of opvragen van persoonsgegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ELZET dienstverlening. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ELZET dienstverlening een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ELZET dienstverlening beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lenneke@uwmantelzorgmakelaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan de identiteitskaart/het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ELZET dienstverlening wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacyverklaring

ELZET dienstverlening heeft het recht om haar Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.uwmantelzorgmakelaar.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heb u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

ELZET dienstverlening
A.H. (Lenneke) Zwanenburg
Hoenkoopse Buurtweg 32
2851 AK Haastrecht
lenneke@uwmantelzorgmakelaar.nl
KVK-nummer: 81561237